default_mobilelogo

ΓΛΩΣΣΑ - LANGUAGE

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

Ιστότοπος Ποιότητας στην Υγεία

Ιατρικά Συνέδρια

Τελευταία Άρθρα - Παρουσιάσεις - Αναρτήσεις

 

Ο ορισμός της είναι πιο δυσχερής συγκριτικά με τον ορισμό αυτής στην βιομηχανία. Η ποιότης στις Υπηρεσίες Υγείας αφορά στην ικανοποίηση των ασθενών (αναγκαίες και αποτελεσματικές υπηρεσίες) με έλεγχο του κόστους και ειδικότερα βάσει των: WHO, Donabedian και Ινστιτούτο Ιατρικής της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών τα ακόλουθα:
1. Ιατρικές πράξεις (διαγνωστικές και θεραπευτικές) ικανές να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σε σχέση με τον ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο. Επίσης την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενούς σε σχέση με τα αποτελέσματα την ανθρώπινη επαφή και τις διαδικασίες.

2. Μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενούς, παίρνοντας υπόψιν τα κέρδη και τις ζημιές μίας διαδικασίας περιθάλψεως.

3. Αύξηση της πιθανότητος των επιθυμητών αποτελεσμάτων για άτομα και πληθυσμούς, σε συμβατότητα με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση.

Η ποιότης αφορά την κλινική πράξη, τις εργαστηριακές εξετάσεις (αξιοπιστία και επαναληπτικότητα), τις ανεπιθύμητες παρενέργειες, αλλά και τις ιατρικές συσκευές.

Στόχοι για Βελτίωση της Ποιότητος της Υγείας

1. Ασφάλεια, αποφυγή δηλαδή πρόκλησης βλάβης κατά την διάρκεια της θεραπείας.

2.Αποτελεσματικότητα βάσει της ορθής επιστημονικά ιατρικής πρακτικής για τον συγκεκριμένο ασθενή με μόνο κριτήριο την αποφυγή υπο ή υπερθεραπείας , τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις αξίες αυτού , αλλά και χωρίς καθυστερήσεις και άσκοπες σπατάλες.

Άρα η υψηλής ποιότητος υγεία απαιτεί πέρα από την προσκόλληση στους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγορίθμους και ισορροπία μεταξύ των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων μίας θεραπείας (ασθενής ως ολότητα διαφόρων συστημάτων), λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις ανάγκες του ασθενούς.


Quality improvement in HealthCare Medscape Education 2007

Ορισμός της Ποιότητος

Ο ορισμός της ποιότητος  είναι δυσχερής, συχνά ποικίλει και εξαρτάται  κάθε φορά από αυτόν που τον δίδει.

Kατά το πρότυπο ISO 8402-1986 η ποιότητα ορίζεται ως «το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που συμβάλουν στην  ικανότητά του να πληρεί εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες».
 
Βάσει ενός  πιο προσφάτου προτύπου ISO (ISO 9000:2000) η ποιότητα ορίζεται ως "ο  βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληρούν τις απαιτήσεις", δηλαδή εάν και κατά πόσον αυτά τις πληρούν σε μικρότερο, μεγαλύτερο βαθμό ή εξ ολοκλήρου.
 
Άρα η ποιότης βάσει βιβλιογραφίας είναι: 
 
1. H συμμόρφωση με τις προδιαγραφές  ώστε ένα προιόν ή μία υπηρεσία να ανταποκρίνεται στους στόχους και τις αποκλίσεις που θεσπίσθηκαν από τους σχεδιαστές τους. (υπάρχει ένα μετρήσιμο μέγεθος, συχνά όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται άμεσα στην ιδέα περί ποιότητος του καταναλωτού)
 
2. Δυνατότης ενός  προιόντος ή μίας  υπηρεσίας να εκπληρώνει κατά το δυνατόν καλύτερα τον ειδικό  ρόλο δηλαδή τον σκοπό και την χρήση για τα οποία προορίζεται.
 
3. Η  βέλτιστη τιμή ενός προιόντος ή μίας  υπηρεσίας , ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση κόστους /ωφελείας
 
4. Η υποστήριξη μετά την πώληση  ενός προιόντος ή μίας υπηρεσίας
 
5. Η ποιότης  μέσα από  ένα ψυχολογικό πρίσμα  (εκπλήρωση ανθρωπίνων αναγκών, status symbol)
 
6. Ενα προιόν ή μία υπηρεσία καλύτερη από τα αντίστοιχα προιόντα ή υπηρεσίες
 
7. Ένα χαρακτηριστικό εισόδου ενός προιόντος ή υπηρεσίας στην αγορά
 
8. Η  φιλοσοφία εργασίας μέσα από την οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας και να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, με τρόπο πλήρως συμβατό με τις αξίες μας 

Σκοπός - Purpose

Ο ιστότοπος "Quality In Health", παρέχει ενημέρωση σε τομείς της ιατρικής
και της ποιότητος υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές
εξελίξεις και δη σε επιστημονικά πεδία σχετιζόμενα με τη βέλτιστη οργάνωση
των δομών υγείας, των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και της εκβάσεως αυτών.

Σε αυτόν επιπροσθέτως, παρέχονται πληροφορίες και επιστημονική ενημέρωση
για τις νέες τεχνολογίες οι οποίες συμβάλλουν στην πρόοδο της ιατρικής
έρευνας και στη βελτίωση της διαχείρισης και της διάδοσης των ιατρικών
γνώσεων.The medical website "Quality In Health", continually updated and expanded
with the possibility of automatic real time translation, provides
information in the areas of medicine and quality in health care services in
accordance with current scientific developments and particularly in
scientific fields related to the optimal organization of health structures,
services and outcome.

In this medical web portal additionally, scientific information is
continually delivered and updated contributing to improvement of health
care quality.

Website Security Test

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ